پزشكي > عمومي

داروخانه

به مديريت: آقاي حاجي زاده


نشانی: تهرانپارس بزرگراه رسالت مابين چهارراه رشيد و تير انداز روبروي چلوكبابي آرش
تلفن: 77291619


نسخه مناسب چاپ
نسخه فارسی