پزشكي > عمومي

داروخانه شهيد مصطفي خميني

به مديريت: آقاي بابک رزمي

داروهاي کمياب تخصصي و تجهيزات پزشکي


نشانی: ميدان فلسطسن خ ايتاليا بيمارستان شهيد مصطفي خميني
تلفن: 88966131 - 88961067


نسخه مناسب چاپ
نسخه فارسی